تولید تانکر ذخیره دوجداره

تولید تانکر ذخیره دوجداره

تولید تانکر ذخیره دوجداره

فروش تانکر ذخیره دوجداره

قیمت تانکر ذخیره دوجداره

ساخت تانکر ذخیره دوجداره

طراحی تانکر ذخیره دوجداره

فروش تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

فروش تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

فروش تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

تولید تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

قیمت تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

ساخت تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

طراحی تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

تولید تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

تولید تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

تولید تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

فروش تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

قیمت تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

ساخت تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

طراحی تانکر ذخیره شیر پاستوریزه

فروش تانکر ذخیره آب پنیر

فروش تانکر ذخیره آب پنیر

فروش تانکر ذخیره آب پنیر

تولید تانکر ذخیره آب پنیر

قیمت تانکر ذخیره آب پنیر

ساخت تانکر ذخیره آب پنیر

طراحی تانکر ذخیره آب پنیر

تولید تانکر ذخیره آب پنیر

تولید تانکر ذخیره آب پنیر

تولید تانکر ذخیره آب پنیر

فروش تانکر ذخیره آب پنیر

قیمت تانکر ذخیره آب پنیر

ساخت تانکر ذخیره آب پنیر

طراحی تانکر ذخیره آب پنیر

فروش تانکر ذخیره نوشابه

فروش تانکر ذخیره نوشابه

فروش تانکر ذخیره نوشابه

تولید تانکر ذخیره نوشابه

قیمت تانکر ذخیره نوشابه

ساخت تانکر ذخیره نوشابه

طراحی تانکر ذخیره نوشابه

فروش تانکر ذخیره آبمیوه

فروش تانکر ذخیره آبمیوه

فروش تانکر ذخیره آبمیوه

تولید تانکر ذخیره آبمیوه

قیمت تانکر ذخیره آبمیوه

ساخت تانکر ذخیره آبمیوه

طراحی تانکر ذخیره آبمیوه

تولید تانکر ذخیره آبمیوه

تولید تانکر ذخیره آبمیوه

تولید تانکر ذخیره آبمیوه

فروش تانکر ذخیره آبمیوه

قیمت تانکر ذخیره آبمیوه

ساخت تانکر ذخیره آبمیوه

طراحی تانکر ذخیره آبمیوه

فروش تانکر پروسس

فروش تانکر پروسس

فروش تانکر پروسس

تولید تانکر پروسس

قیمت تانکر پروسس

ساخت تانکر پروسس

طراحی تانکر پروسس

تولید تانکر پروسس

تولید تانکر پروسس

تولید تانکر پروسس

فروش تانکر پروسس

قیمت تانکر پروسس

ساخت تانکر پروسس

طراحی تانکر پروسس

فروش دستگاه پروسس تانک

فروش دستگاه پروسس تانک

فروش دستگاه پروسس تانک

تولید دستگاه پروسس تانک

قیمت دستگاه پروسس تانک

ساخت دستگاه پروسس تانک

طراحی دستگاه پروسس تانک

تولید دستگاه پروسس تانک

تولید دستگاه پروسس تانک

تولید دستگاه پروسس تانک

فروش دستگاه پروسس تانک

قیمت دستگاه پروسس تانک

ساخت دستگاه پروسس تانک

طراحی دستگاه پروسس تانک

فروش تانکر ذخیره شیر خام

فروش تانکر ذخیره شیر خام

فروش تانکر ذخیره شیر خام

تولید تانکر ذخیره شیر خام

قیمت تانکر ذخیره شیر خام

ساخت تانکر ذخیره شیر خام

طراحی تانکر ذخیره شیر خام

تولید تانکر ذخیره شیر خام

تولید تانکر ذخیره شیر خام

تولید تانکر ذخیره شیر خام

فروش تانکر ذخیره شیر خام

قیمت تانکر ذخیره شیر خام

ساخت تانکر ذخیره شیر خام

طراحی تانکر ذخیره شیر خام

تولید پروسس تانک خامه

تولید پروسس تانک خامه

تولید پروسس تانک خامه

فروش پروسس تانک خامه

قیمت پروسس تانک خامه

ساخت پروسس تانک خامه

طراحی پروسس تانک خامه

فروش پروسس تانک خامه

فروش پروسس تانک خامه

فروش پروسس تانک خامه

تولید پروسس تانک خامه

قیمت پروسس تانک خامه

ساخت پروسس تانک خامه

طراحی پروسس تانک خامه

تولید پروسس تانک استیل

تولید پروسس تانک استیل

تولید پروسس تانک استیل

فروش پروسس تانک استیل

قیمت پروسس تانک استیل

ساخت پروسس تانک استیل

طراحی پروسس تانک استیل

فروش پروسس تانک استیل

فروش پروسس تانک استیل

فروش پروسس تانک استیل

تولید پروسس تانک استیل

قیمت پروسس تانک استیل

ساخت پروسس تانک استیل

طراحی پروسس تانک استیل

تولید پروسس تانک شیر

تولید پروسس تانک شیر

تولید پروسس تانک شیر

فروش پروسس تانک شیر

قیمت پروسس تانک شیر

ساخت پروسس تانک شیر

طراحی پروسس تانک شیر

فروش پروسس تانک شیر

فروش پروسس تانک شیر

فروش پروسس تانک شیر

تولید پروسس تانک شیر

قیمت پروسس تانک شیر

ساخت پروسس تانک شیر

طراحی پروسس تانک شیر

فروش پروسس تانک و دیگ پخت استیل

فروش پروسس تانک و دیگ پخت استیل

فروش پروسس تانک و دیگ پخت استیل

تولید پروسس تانک و دیگ پخت استیل

قیمت پروسس تانک و دیگ پخت استیل

ساخت پروسس تانک و دیگ پخت استیل

طراحی پروسس تانک و دیگ پخت استیل

تولید پروسس تانک و دیگ پخت استیل

تولید پروسس تانک و دیگ پخت استیل

تولید پروسس تانک و دیگ پخت استیل

فروش پروسس تانک و دیگ پخت استیل

قیمت پروسس تانک و دیگ پخت استیل

ساخت پروسس تانک و دیگ پخت استیل

طراحی پروسس تانک و دیگ پخت استیل

تولید مخزن استیل دیگ پخت

تولید مخزن استیل دیگ پخت

تولید مخزن استیل دیگ پخت

فروش مخزن استیل دیگ پخت

قیمت مخزن استیل دیگ پخت

ساخت مخزن استیل دیگ پخت

طراحی مخزن استیل دیگ پخت

فروش مخزن استیل دیگ پخت

فروش مخزن استیل دیگ پخت

فروش مخزن استیل دیگ پخت

تولید مخزن استیل دیگ پخت

قیمت مخزن استیل دیگ پخت

ساخت مخزن استیل دیگ پخت

طراحی مخزن استیل دیگ پخت

تولید مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

تولید مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

تولید مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

فروش مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

قیمت مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

ساخت مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

طراحی مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

فروش مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

فروش مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

فروش مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

تولید مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

قیمت مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

ساخت مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

طراحی مخزن استیل دیگ پخت تحت خلاء

تولید مخزن استیل میکسر

تولید مخزن استیل میکسر

تولید مخزن استیل میکسر

فروش مخزن استیل میکسر

قیمت مخزن استیل میکسر

ساخت مخزن استیل میکسر

طراحی مخزن استیل میکسر

فروش مخزن استیل میکسر

فروش مخزن استیل میکسر

فروش مخزن استیل میکسر

تولید مخزن استیل میکسر

قیمت مخزن استیل میکسر

ساخت مخزن استیل میکسر

طراحی مخزن استیل میکسر

تولید مخزن استیل کوره خشک کن

تولید مخزن استیل کوره خشک کن

تولید مخزن استیل کوره خشک کن

فروش مخزن استیل کوره خشک کن

قیمت مخزن استیل کوره خشک کن

ساخت مخزن استیل کوره خشک کن

طراحی مخزن استیل کوره خشک کن

فروش مخزن استیل کوره خشک کن

فروش مخزن استیل کوره خشک کن

فروش مخزن استیل کوره خشک کن

تولید مخزن استیل کوره خشک کن

قیمت مخزن استیل کوره خشک کن

ساخت مخزن استیل کوره خشک کن

طراحی مخزن استیل کوره خشک کن

تولید مخزن استیل انتقال دهنده ها

تولید مخزن استیل انتقال دهنده ها

تولید مخزن استیل انتقال دهنده ها

فروش مخزن استیل انتقال دهنده ها

قیمت مخزن استیل انتقال دهنده ها

ساخت مخزن استیل انتقال دهنده ها

طراحی مخزن استیل انتقال دهنده ها

فروش مخزن استیل انتقال دهنده ها

فروش مخزن استیل انتقال دهنده ها

فروش مخزن استیل انتقال دهنده ها

تولید مخزن استیل انتقال دهنده ها

قیمت مخزن استیل انتقال دهنده ها

ساخت مخزن استیل انتقال دهنده ها

طراحی مخزن استیل انتقال دهنده ها

تولید ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

تولید ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

تولید ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

فروش ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

قیمت ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

ساخت ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

طراحی ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

فروش ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

فروش ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

فروش ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

تولید ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

قیمت ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

ساخت ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

طراحی ماشین آلات استیل طبق سفارش مشتری

تولید مخزن استیل تحت فشار

تولید مخزن استیل تحت فشار

تولید مخزن استیل تحت فشار

فروش مخزن استیل تحت فشار

قیمت مخزن استیل تحت فشار

ساخت مخزن استیل تحت فشار

طراحی مخزن استیل تحت فشار

فروش مخزن استیل تحت فشار

فروش مخزن استیل تحت فشار

فروش مخزن استیل تحت فشار

تولید مخزن استیل تحت فشار

قیمت مخزن استیل تحت فشار

ساخت مخزن استیل تحت فشار

طراحی مخزن استیل تحت فشار

تولید پروسس تانک میکسری

تولید پروسس تانک میکسری

تولید پروسس تانک میکسری

فروش پروسس تانک میکسری

قیمت پروسس تانک میکسری

ساخت پروسس تانک میکسری

طراحی پروسس تانک میکسری

فروش پروسس تانک میکسری

فروش پروسس تانک میکسری

فروش پروسس تانک میکسری

تولید پروسس تانک میکسری

قیمت پروسس تانک میکسری

ساخت پروسس تانک میکسری

طراحی پروسس تانک میکسری

تولید مخزن استیل چند مرحله ای

تولید مخزن استیل چند مرحله ای

تولید مخزن استیل چند مرحله ای

فروش مخزن استیل چند مرحله ای

قیمت مخزن استیل چند مرحله ای

ساخت مخزن استیل چند مرحله ای

طراحی مخزن استیل چند مرحله ای

فروش مخزن استیل چند مرحله ای

فروش مخزن استیل چند مرحله ای

فروش مخزن استیل چند مرحله ای

تولید مخزن استیل چند مرحله ای

قیمت مخزن استیل چند مرحله ای

ساخت مخزن استیل چند مرحله ای

طراحی مخزن استیل چند مرحله ای

تولید مخزن استیل دستگاه های پرکن

تولید مخزن استیل دستگاه های پرکن

تولید مخزن استیل دستگاه های پرکن

فروش مخزن استیل دستگاه های پرکن

قیمت مخزن استیل دستگاه های پرکن

ساخت مخزن استیل دستگاه های پرکن

طراحی مخزن استیل دستگاه های پرکن

فروش مخزن استیل دستگاه های پرکن

فروش مخزن استیل دستگاه های پرکن

فروش مخزن استیل دستگاه های پرکن

تولید مخزن استیل دستگاه های پرکن

قیمت مخزن استیل دستگاه های پرکن

ساخت مخزن استیل دستگاه های پرکن

طراحی مخزن استیل دستگاه های پرکن

تولید تانکرهای استیل صنعتی سنگین

تولید تانکرهای استیل صنعتی سنگین

تولید تانکرهای استیل صنعتی سنگین

فروش تانکرهای استیل صنعتی سنگین

قیمت تانکرهای استیل صنعتی سنگین

ساخت تانکرهای استیل صنعتی سنگین

طراحی تانکرهای استیل صنعتی سنگین

فروش تانکرهای استیل صنعتی سنگین

فروش تانکرهای استیل صنعتی سنگین

فروش تانکرهای استیل صنعتی سنگین

تولید تانکرهای استیل صنعتی سنگین

قیمت تانکرهای استیل صنعتی سنگین

ساخت تانکرهای استیل صنعتی سنگین

طراحی تانکرهای استیل صنعتی سنگین

تولید مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

تولید مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

تولید مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

فروش مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

قیمت مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

ساخت مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

طراحی مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

فروش مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

فروش مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

فروش مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

تولید مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

قیمت مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

ساخت مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

طراحی مخزن استیل صنعتی نیمه سنگین

تولید مخازن استیل یا استنلس

تولید مخازن استیل یا استنلس

تولید مخازن استیل یا استنلس

فروش مخازن استیل یا استنلس

قیمت مخازن استیل یا استنلس

ساخت مخازن استیل یا استنلس

طراحی مخازن استیل یا استنلس

فروش مخازن استیل یا استنلس

فروش مخازن استیل یا استنلس

فروش مخازن استیل یا استنلس

تولید مخازن استیل یا استنلس

قیمت مخازن استیل یا استنلس

ساخت مخازن استیل یا استنلس

طراحی مخازن استیل یا استنلس

تولید مخزن استیل مخروطی

تولید مخزن استیل مخروطی

تولید مخزن استیل مخروطی

فروش مخزن استیل مخروطی

قیمت مخزن استیل مخروطی

ساخت مخزن استیل مخروطی

طراحی مخزن استیل مخروطی

فروش مخزن استیل مخروطی

فروش مخزن استیل مخروطی

فروش مخزن استیل مخروطی

تولید مخزن استیل مخروطی

قیمت مخزن استیل مخروطی

ساخت مخزن استیل مخروطی

طراحی مخزن استیل مخروطی

تولید مخزن استیل استوانه ای

تولید مخزن استیل استوانه ای

تولید مخزن استیل استوانه ای

فروش مخزن استیل استوانه ای

قیمت مخزن استیل استوانه ای

ساخت مخزن استیل استوانه ای

طراحی مخزن استیل استوانه ای

فروش مخزن استیل استوانه ای

فروش مخزن استیل استوانه ای

فروش مخزن استیل استوانه ای

تولید مخزن استیل استوانه ای

قیمت مخزن استیل استوانه ای

ساخت مخزن استیل استوانه ای

طراحی مخزن استیل استوانه ای

تولید مخزن استیل مکعبی

تولید مخزن استیل مکعبی

تولید مخزن استیل مکعبی

فروش مخزن استیل مکعبی

قیمت مخزن استیل مکعبی

ساخت مخزن استیل مکعبی

طراحی مخزن استیل مکعبی

فروش مخزن استیل مکعبی

فروش مخزن استیل مکعبی

فروش مخزن استیل مکعبی

تولید مخزن استیل مکعبی

قیمت مخزن استیل مکعبی

ساخت مخزن استیل مکعبی

طراحی مخزن استیل مکعبی

تولید مخزن استیل کروی

تولید مخزن استیل کروی

تولید مخزن استیل کروی

فروش مخزن استیل کروی

قیمت مخزن استیل کروی

ساخت مخزن استیل کروی

طراحی مخزن استیل کروی

فروش مخزن استیل کروی

فروش مخزن استیل کروی

فروش مخزن استیل کروی

تولید مخزن استیل کروی

قیمت مخزن استیل کروی

ساخت مخزن استیل کروی

طراحی مخزن استیل کروی

تولید پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

تولید پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

تولید پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

فروش پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

قیمت پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

ساخت پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

طراحی پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

فروش پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

فروش پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

فروش پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

تولید پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

قیمت پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

ساخت پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

طراحی پروسس تانک یا تانکر استیل سه جداره

تولید مخزن استنلس استیل دو جداره

تولید مخزن استنلس استیل دو جداره

تولید مخزن استنلس استیل دو جداره

مخزن ایزوله استیل:

مخزن استیل ایزوله جهت نگهداری محصولاتی استفاده می‌گردد که به حفظ و ثبات دما نیاز دارند. این مخازن به صورت ایزوله (پشم شیشه یا پشم سنگ) قابل اجرا می‌باشند.

شرکت صنعتی کیاراد در طراحی و ساخت انواع مخزن دو جداره استیل (مخزن ایزوله) در جهت بالا بردن امکانات و تولیدات کارخانه ها، آماده همکاری با شرکت های داخلی و خارجی می باشد. تولید انواع مخازن تمام استیل تک، دو و سه جداره با کاربری های مختلف و امکانات طبق درخواست کارفرما در کوتاه ترین زمان و بالاترین کیفیت در کشور از قابلیت های این شرکت است. گروه صنعتی کیاراد در زمینه تولید و ساخت انواع مخازن دو جداره استیل از جمله مخازن استیل با ظرفیت های ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰ ، ۱۲۰۰۰ ، ۱۵۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ لیتر فعالیت دارد.

مهمترین مصارف مخزن دو جداره استنلس استیل:

مخزن استیل ایزوله جهت نگهداری محصولاتی استفاده می‌گردد که به حفظ و ثبات دما نیاز دارند. این مخزن‌ها به دلیل ضدزنگ بودن، مقاومت در برابر آتش و اشعه ماوراء بنفش و همچنین مقاومت بالا در برابر خورندگی  کاربرد‌های بالایی دارند.  از این مخزن در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، شیمیایی، نفت و گاز و استفاده می‌شود. همچنین به صورت دقیق‌تر میتوان به شیر، گلاب، آب، آبلیمو، سود، سرکه، روغن، شربت، رب، کنسانتره، گلوکز، آب میوه و صدها محصول مشابه دیگر به عنوان محصولاتی که می‌توان آن‌ها را در مخزن ایزوله استیل نگهداری کرد، اشاره نمود. مخزن استیل دو جداره به صورت ایزوله (پشم شیشه یا پشم سنگ) یا به صورت ژاکت‌دار (بخار، آب سرد یا روغن داغ) قابل اجرا می‌باشد. گروه صنعتی کیاراد مخزن‌های استیل ایزوله مورد نیاز صنایع مختلف را به صورت اختصاصی و با توجه به نیاز‌های کارفرما، در ظرفیت‌های ۱۰۰۰ تا ۲۵ هزار لیتر تولید می‌نماید.

تولید مخزن استنلس استیل دو جداره

فروش مخزن استنلس استیل دو جداره

قیمت مخزن استنلس استیل دو جداره

ساخت مخزن استنلس استیل دو جداره

طراحی مخزن استنلس استیل دو جداره

فروش مخزن استنلس استیل دو جداره

فروش مخزن استنلس استیل دو جداره

فروش مخزن استنلس استیل دو جداره

مخزن ایزوله استیل:

مخزن استیل ایزوله جهت نگهداری محصولاتی استفاده می‌گردد که به حفظ و ثبات دما نیاز دارند. این مخازن به صورت ایزوله (پشم شیشه یا پشم سنگ) قابل اجرا می‌باشند.

شرکت صنعتی کیاراد در طراحی و ساخت انواع مخزن دو جداره استیل (مخزن ایزوله) در جهت بالا بردن امکانات و تولیدات کارخانه ها، آماده همکاری با شرکت های داخلی و خارجی می باشد. تولید انواع مخازن تمام استیل تک، دو و سه جداره با کاربری های مختلف و امکانات طبق درخواست کارفرما در کوتاه ترین زمان و بالاترین کیفیت در کشور از قابلیت های این شرکت است. گروه صنعتی کیاراد در زمینه تولید و ساخت انواع مخازن دو جداره استیل از جمله مخازن استیل با ظرفیت های ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰ ، ۱۲۰۰۰ ، ۱۵۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ لیتر فعالیت دارد.

مهمترین مصارف مخزن دو جداره استنلس استیل:

مخزن استیل ایزوله جهت نگهداری محصولاتی استفاده می‌گردد که به حفظ و ثبات دما نیاز دارند. این مخزن‌ها به دلیل ضدزنگ بودن، مقاومت در برابر آتش و اشعه ماوراء بنفش و همچنین مقاومت بالا در برابر خورندگی  کاربرد‌های بالایی دارند.  از این مخزن در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، شیمیایی، نفت و گاز و استفاده می‌شود. همچنین به صورت دقیق‌تر میتوان به شیر، گلاب، آب، آبلیمو، سود، سرکه، روغن، شربت، رب، کنسانتره، گلوکز، آب میوه و صدها محصول مشابه دیگر به عنوان محصولاتی که می‌توان آن‌ها را در مخزن ایزوله استیل نگهداری کرد، اشاره نمود. مخزن استیل دو جداره به صورت ایزوله (پشم شیشه یا پشم سنگ) یا به صورت ژاکت‌دار (بخار، آب سرد یا روغن داغ) قابل اجرا می‌باشد. گروه صنعتی کیاراد مخزن‌های استیل ایزوله مورد نیاز صنایع مختلف را به صورت اختصاصی و با توجه به نیاز‌های کارفرما، در ظرفیت‌های ۱۰۰۰ تا ۲۵ هزار لیتر تولید می‌نماید.

فروش مخزن استنلس استیل دو جداره

تولید مخزن استنلس استیل دو جداره

قیمت مخزن استنلس استیل دو جداره

ساخت مخزن استنلس استیل دو جداره

طراحی مخزن استنلس استیل دو جداره

تولید انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

تولید انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

تولید انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

فروش انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

قیمت انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

ساخت انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

طراحی انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

فروش انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

فروش انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

فروش انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

تولید انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

قیمت انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

ساخت انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

طراحی انواع مخزن استیل بر حسب کاربرد و تعداد جداره

تولید مخزن استیل رآکتور

تولید مخزن استیل رآکتور

تولید مخزن استیل رآکتور

تولید دستگاه وی بلندر | تولید دستگاه میکسر مایعات استیل | تولید مخزن استیل از نوع میکسر دار تک جداره | تولید دستگاه ریبون بلندر V شکل پره دار | تولید دستگاه میکسر پودر V شکل | تولید دستگاه ریبون بلندر V شکل | تولید دستگاه میکسر پودر با مخزن گردان | تولید دستگاه میکسر بلندر افقی با مخزن ثابت | تولید دستگاه بلندر ماسه | تولید ریبون بلندر آرد | تولید دستگاه بلندر خوراک دام | تولید میکسر پودر ژله | تولید دستگاه بلندر ادویه | تولید ریبون بلندر یا مخلوط‌ کن‌ پودری

فروش مخزن استیل رآکتور

فروش مخزن استیل رآکتور

فروش مخزن استیل رآکتور

تولید مخزن استیل رآکتور

قیمت مخزن استیل رآکتور

ساخت مخزن استیل رآکتور

طراحی مخزن استیل رآکتور

تولید مخزن استیل اسپتیک

تولید مخزن استیل اسپتیک

تولید مخزن استیل اسپتیک

تولید دستگاه وی بلندر | تولید دستگاه میکسر مایعات استیل | تولید مخزن استیل از نوع میکسر دار تک جداره | تولید دستگاه ریبون بلندر V شکل پره دار | تولید دستگاه میکسر پودر V شکل | تولید دستگاه ریبون بلندر V شکل | تولید دستگاه میکسر پودر با مخزن گردان | تولید دستگاه میکسر بلندر افقی با مخزن ثابت | تولید دستگاه بلندر ماسه | تولید ریبون بلندر آرد | تولید دستگاه بلندر خوراک دام | تولید میکسر پودر ژله | تولید دستگاه بلندر ادویه | تولید ریبون بلندر یا مخلوط‌ کن‌ پودری

فروش مخزن استیل اسپتیک

فروش مخزن استیل اسپتیک

فروش مخزن استیل اسپتیک

تولید مخزن استیل اسپتیک

قیمت مخزن استیل اسپتیک

ساخت مخزن استیل اسپتیک

طراحی مخزن استیل اسپتیک

تولید مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

تولید مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

تولید مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

تولید دستگاه وی بلندر | تولید دستگاه میکسر مایعات استیل | تولید مخزن استیل از نوع میکسر دار تک جداره | تولید دستگاه ریبون بلندر V شکل پره دار | تولید دستگاه میکسر پودر V شکل | تولید دستگاه ریبون بلندر V شکل | تولید دستگاه میکسر پودر با مخزن گردان | تولید دستگاه میکسر بلندر افقی با مخزن ثابت | تولید دستگاه بلندر ماسه | تولید ریبون بلندر آرد | تولید دستگاه بلندر خوراک دام | تولید میکسر پودر ژله | تولید دستگاه بلندر ادویه | تولید ریبون بلندر یا مخلوط‌ کن‌ پودری

فروش مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

فروش مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

فروش مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

تولید مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

قیمت مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

ساخت مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

طراحی مخزن استیل پروسسینگ و حرارتی

تولید مخزن استیل ایزوله دوجداره

تولید مخزن استیل ایزوله دوجداره

تولید مخزن استیل ایزوله دوجداره

مخزن ایزوله استیل:

مخزن استیل ایزوله جهت نگهداری محصولاتی استفاده می‌گردد که به حفظ و ثبات دما نیاز دارند. این مخازن به صورت ایزوله (پشم شیشه یا پشم سنگ) قابل اجرا می‌باشند.

شرکت صنعتی کیاراد در طراحی و ساخت انواع مخزن دو جداره استیل (مخزن ایزوله) در جهت بالا بردن امکانات و تولیدات کارخانه ها، آماده همکاری با شرکت های داخلی و خارجی می باشد. تولید انواع مخازن تمام استیل تک، دو و سه جداره با کاربری های مختلف و امکانات طبق درخواست کارفرما در کوتاه ترین زمان و بالاترین کیفیت در کشور از قابلیت های این شرکت است. گروه صنعتی کیاراد در زمینه تولید و ساخت انواع مخازن دو جداره استیل از جمله مخازن استیل با ظرفیت های ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰ ، ۱۲۰۰۰ ، ۱۵۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ لیتر فعالیت دارد.

تولید مخزن استیل ایزوله دوجداره

مهمترین مصارف مخزن دو جداره استنلس استیل:

مخزن استیل ایزوله جهت نگهداری محصولاتی استفاده می‌گردد که به حفظ و ثبات دما نیاز دارند. این مخزن‌ها به دلیل ضدزنگ بودن، مقاومت در برابر آتش و اشعه ماوراء بنفش و همچنین مقاومت بالا در برابر خورندگی  کاربرد‌های بالایی دارند.  از این مخزن در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، شیمیایی، نفت و گاز و استفاده می‌شود. همچنین به صورت دقیق‌تر میتوان به شیر، گلاب، آب، آبلیمو، سود، سرکه، روغن، شربت، رب، کنسانتره، گلوکز، آب میوه و صدها محصول مشابه دیگر به عنوان محصولاتی که می‌توان آن‌ها را در مخزن ایزوله استیل نگهداری کرد، اشاره نمود. مخزن استیل دو جداره به صورت ایزوله (پشم شیشه یا پشم سنگ) یا به صورت ژاکت‌دار (بخار، آب سرد یا روغن داغ) قابل اجرا می‌باشد. گروه صنعتی کیاراد مخزن‌های استیل ایزوله مورد نیاز صنایع مختلف را به صورت اختصاصی و با توجه به نیاز‌های کارفرما، در ظرفیت‌های ۱۰۰۰ تا ۲۵ هزار لیتر تولید می‌نماید.

تولید دستگاه وی بلندر | تولید دستگاه میکسر مایعات استیل | تولید مخزن استیل از نوع میکسر دار تک جداره | تولید دستگاه ریبون بلندر V شکل پره دار | تولید دستگاه میکسر پودر V شکل | تولید دستگاه ریبون بلندر V شکل | تولید دستگاه میکسر پودر با مخزن گردان | تولید دستگاه میکسر بلندر افقی با مخزن ثابت | تولید دستگاه بلندر ماسه | تولید ریبون بلندر آرد | تولید دستگاه بلندر خوراک دام | تولید میکسر پودر ژله | تولید دستگاه بلندر ادویه | تولید ریبون بلندر یا مخلوط‌ کن‌ پودری