نقشه مخزن استیل

نقشه مخزن استیل

نقشه مخزن استیل

پرکاربردترین مخازن استیل در صنایع مختلف

مخازن استیل ذخیره سازی تک جداره

مخازن استیل ایزوله دوجداره

مخازن استیل حمل شیر

مخازن استیل پروسسینگ و حرارتی یا تبدیل کننده سه جداره

مخازن استیل اسپتیک