مخزن استیل مواد شوینده

مخزن استیل مواد شوینده

مخزن استیل مواد شوینده

مخازن استیل در گریدهای ۳۰۴ و ۳۱۶

مراحل ساخت مخزن ذخیره استیل

مخزن استیل تک جداره ۵۰۰۰ لیتر

مخزن استیل تک جداره ۳۰۰۰ لیتر

مخزن استیل تک جداره ۲۰۰۰ لیتر

مشخصات فنی مخازن تک جداره استیل

طراحی و ساخت مخازن استیل | ساخت مخزن استیل تک جداره