فروش مخازن استیل در تهران

فروش مخازن استیل در تهران

فروش مخازن استیل در تهران

مخزن استیل تک جداره ۱۰۰۰۰ لیتر

مخزن استیل تک جداره ۱۲۰۰۰ لیتر

مخزن استیل تک جداره ۱۵۰۰۰ لیتر

مخزن استیل تک جداره ۲۰۰۰۰ لیتر

مخزن استیل تک جداره ۲۵۰۰۰ لیتر

مشخصات فنی مخزن پروسس استیل ۳۰۰۰ لیتر

مشخصات فنی مخزن ایزوله استیل ۲۰۰۰ لیتر