ساخت مخزن استیل ضد خورندگی

ساخت مخزن استیل ضد خورندگی

ساخت مخزن استیل ضد خورندگی

ساخت مخزن استیل تک جداره با ورق ۳۰۴

ساخت مخزن استیل تک جداره با ورق ۳۱۶

ساخت مخزن استیل ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب

ساخت مخزن استیل دو جداره

ساخت مخزن استیل دو جداره ۱٫۵ میلیمتر

ساخت مخزن استیل داروسازی