تانکر استیل دوجداره حمل شیر

تانکر استیل دوجداره حمل شیر

تانکر استیل دوجداره حمل شیر

ساخت مخزن استیل صنایع غذایی

ساخت مخزن استیل تک جداره با ورق ۳۱۶

ساخت مخزن استیل داروسازی

ساخت مخزن استیل دو جداره

ساخت مخزن استیل دو جداره ۱٫۵ میلیمتر